Psychologenpraktijk Senang Psychologenpraktijk Senang, gevestigd aan Boumaboulevard 91-93
9723 ZS, Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.praktijksenang.com Boumaboulevard 91-93
9723 ZS, Groningen +31 6 47771074

Persoonsgegevens die wij verwerken
Psychologenpraktijk Senang verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer


Psychologenpraktijk Senang verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Psychologenpraktijk Senang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten (bijvoorbeeld aanmeldstop of wachtlijst)
– Om diensten leveren

– Psychologenpraktijk Senang verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en gegevens die wettelijk verplicht zijn voor goede dossiervoering.

Geautomatiseerde besluitvorming

Psychologenpraktijk Senang neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Psychologenpraktijk Senang bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar, zoals wettelijk verplicht op basis van volgende bepalingen waar wij ook aan gebonden zijn:
– Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
– Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
– Zorgverzekeringswet (Zvw);
– Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
– Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.
De AVG-regels gaan ook naast de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim bestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Psychologenpraktijk Senang verstrekt uitsluitend aan derden met uw schriftelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ook hier gelden weer de volgende bepalingen:
– Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
– Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
– Zorgverzekeringswet (Zvw);
– Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
– Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.
De AVG-regels gaan ook naast de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim bestaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Psychologenpraktijk Senang gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Psychologenpraktijk Senang en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Ook hier gelden de volgende bepalingen:
– Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
– Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
– Zorgverzekeringswet (Zvw);
– Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
– Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.
De AVG-regels gaan ook naast de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim bestaan.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar psychologenpraktijksenang@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
– Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
– Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
– Zorgverzekeringswet (Zvw);
– Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
– Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.
De AVG-regels gaan ook naast de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim bestaan.

Psychologenpraktijk Senang wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Psychologenpraktijk Senang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Ook hier gelden naast de wet AVG de bepalingen zoals gesteld binnen de gezondheidszorg:

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via psychologenpraktijksenang@gmail.com